logo-Brugge-Foundation

Over ons

Voor Bruggelingen en bezoekers

Bruggelingen houden van hun stad en bezoekers aan Brugge komen zijn charme en patrimonium bewonderen.

Brugge Foundation wil Brugge leefbaar houden en nog mooier maken voor de inwoners én de bezoekers. Brugge Foundation wil onroerend goed dat door zijn aard moeilijk een nieuwe zinvolle bestemming kan krijgen behoedzaam beheren en een aangepaste nieuwe invulling geven en zo veilig stellen voor de toekomst.

Brugge Foundation wil dit erfgoed op een moderne manier aanwenden en herbestemmen met respect voor het karakter van de stad en voor ‘de geest van de plek’ zelf.

Hieronder kan u alles ontdekken over Brugge Foundation: onze missie, onze visie, onze raad van bestuur, … Kortom, antwoorden op de vragen wie, wat, waarom, waar, wanneer en hoe.

Onze missie

Brugge Foundation

Is een private, onafhankelijke stichting met een onbezoldigd dagelijks bestuur.

Werven
Om voldoende financiële slagkracht te verzamelen wendt Brugge Foundation alle mogelijkheden van fondsenwerving aan.
Privaat en openbaar
Naast private giften, erfenissen en legaten zal Brugge Foundation ook inspanningen doen om projectmatig publieke middelen, subsidies en fondsen aan te trekken.
Onroerend Erfgoed

Brugge Foundation concentreert in essentie op Brugs onroerend erfgoed om het aldus een maatschappelijk relevante toekomst te garanderen. 

Beheren
Brugge Foundation zal panden tijdelijk in gebruik nemen en/of verwerven om deze ter beschikking te stellen van derden voor de realisatie van een zinvolle herbestemming
Verantwoord
Brugge Foundation vindt dat de herbestemming van elk onroerend erfgoed uit moet gaan van maximaal respect voor ‘de geest van de plek’. Elke herbestemming zal aansluiting zoeken met de maatschappelijke context van Brugge en ten goede komen aan de Brugse bevolking. Daarom zullen onze inspanningen zich concentreren op projecten in de zorg-, kennis- of creatieve economie.

Wil u de missie en statuten van Brugge Foundation rustig nalezen:
https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2020/11/19/20355754.pdf

Bestuursorgaan

Brugge Foundation is een sterkhouder die draait op het enthousiasme van geëngageerde lokale vrijwilligers met een hart voor erfgoed en Brugge.

Ingrid Leye

Voorzitter

Weinigen kunnen zeggen dat ze evenveel ervaring met erfgoed hebben als Ingrid Leye. Al sinds 1979 is onze voorzitter professioneel nauw betrokken bij de Brugse monumentenzorg, architectuurprojecten en stadsplanning. De naadloze integratie van deze disciplines hebben Brugge wereldwijd op de kaart gezet en bepalen vandaag het wezen van de stad.

Vanaf 2009 was Ingrid Leye diensthoofd van de Dienst Ruimtelijke Ordening, sector UNESCO en van de Dienst voor Monumentenzorg en Erfgoedzaken. Sinds september 2015 is onze voorzitter met pensioen en kan zij zich inzetten voor Brugge Foundation. Haar gedegen kennis van de Brugse binnenstad, moeiteloos aanvoelen van de eigenheid van Brugse sites en haar technische expertise maken van Ingrid Leye de beste voorzitter die Brugge Foundation zich kan wensen.

Ingrid Leye studeerde architectuur aan de Sint-Lucas Hogeschool (Gent). Zij is alumna van het wereldvermaarde Raymond Lemaire Centre for Conservation, toentertijd aan het Europacollege te Brugge.
Haar inzet voor het Brugse patrimonium vertaalt zich ook in haar deelname aan de Raadgevende Commissie voor Stedenschoon (tot heden) en aan de UNESCO Experten Commissie Brugge(tot 2023) .
In 2014 werd zij benoemd als voorzitter van de jury voor de Vlaamse Onroerenderfgoedprijs, mandaat dat zijn tot eind 2022 vervult.

Johan Debyser

Secretaris

Johan Debyser
secretaris Johan Debyser bracht zijn jeugd in de Westhoek door en woont en werkt sinds 1972 in Brugge. Zijn aandacht en belangstelling voor het Brugse erfgoed dateert van die tijd.

De secretaris van Brugge Foundation is alumnus van de KU Leuven (Rechtsgeleerdheid) en wijdde zijn professionele leven aan de openbare dienst. Van 1976 tot zijn pensionering in 2014 werkte Johan Debyser voor de federale en Vlaamse diensten van de gouverneur. In 1991 werd hij arrondissementscommissaris en vanaf 2001 was onze secretaris de kabinetschef van de gouverneurs Breyne en Decaluwé. In die laatste functie droeg hij met de opwaardering van de gouverneurswoning zijn persoonlijk steentje bij tot de uitstraling van ’s lands mooiste stad.

Gevraagd naar het waarom van zijn engagement voor Brugge Foundation zegt Johan Debyser:
“Brugge moet een moderne, levendige stad zijn met respect voor het verleden. Brugge foundation kan een instrument worden om hieraan op een concrete manier invulling te geven.” Brugge Foundation is trots op het engagement, de toewijding en de deskundigheid van onze secretaris. Wie is immers beter geplaatst dan hij om het maatschappelijk belang van de stichting te ondersteunen met nauwgezette ervaring?
Johan Debyser is gehuwd en woont in Assebroek. Hij zetelt ook in de Raad van Bestuur van Sovekans, een sociaal verhuurkantoor voor Brugge en omstreken.

David Serlet

Buitengewoon bestuurslid

David Serlet ademt Brugge; hij is er geboren en werkt er, en voelt als stadsgids de stad perfect aan. Deze vertaler-tolk zet zich vandaag in voor onderwijs voor anderstaligen aan het SNT Brugge maar is daarnaast een geëngageerd en deskundig stadsgids.

Daar naast is hij mede-initiatiefnemer en bestuurslid van ‘Gidsen met een hart’.

David Serlet vervoegde de raad van bestuur van Brugge Foundation in januari 2019 als buitengewoon bestuurslid.

Eric Van Hove

Buitengewoon bestuurslid

Eric Van Hove is een rasechte Bruggeling. Hij studeerde sociologie, was van 1980 tot 2000 kritisch stadsjournalist in Brugge en maakte nadien de overstap naar het Brugs stadsbestuur, eerst als kabinetschef van burgemeester Patrick Moenaert en nadien als verantwoordelijke voor het Stedenfonds.

Zijn interesse richt zich in hoofdzaak op de bekommernis om de leefbaarheid van de stad en het formuleren van duurzame alternatieven voor de toekomst.
Sinds hij ambtelijk op rust is neemt hij de pen weer op en houdt hij de vinger aan de pols bij wat omgaat in en om de stad.

Zijn motivering om deel te nemen aan de Brugge Foundation?
,,Brugge is een kloosterstad, één vierde van de historische binnenstad is religieus erfgoed. Maar kerken en kloosters lopen leeg. Wat gebeurt er met die eeuwenoude en waardevolle sites? Dat kan je toch niet aan de projectontwikkelaars of aan de markt overlaten. Nieuwe bestemmingen vinden voor oude gebouwen, een toekomstvisie helpen uittekenen, partners en bondgenoten hiervoor vinden, dat lijkt me een boeiende uitdaging.
Dringend, ook: de eerstkomende twintig jaar worden voor veel van die sites cruciaal. Dit gaat dus àlle Bruggelingen aan, en ook mensen met een hart voor Brugge.”

Sinds 1 november 2019 vervoegt Eric Van Hove de Raad van Bestuur van Brugge Foundation als buitengewoon bestuurslid.

Guido Verhaeghe

Buitengewoon bestuurslid

Guido Verhaeghe is een geboren Bruggeling en woont momenteel in Damme.
Hij heeft een actieve carrière achter de rug in de financiële sector. Hij was actief bij diverse banken (o.a private banking ) in diverse management functies of directiecomités.

Gezien zijn recente pensionering en zijn interesse en liefde voor zijn geboortestad Brugge, wil hij in de toekomst actief bijdragen tot het behoud van deze boeiende en levende stad.

Zijn ervaring als financieel expert en manager én zijn netwerk wil hij vandaag inzetten ten gunste van Brugge Foundation en haar doelstellingen.
Of zoals hij het zelf verwoordt: “De motivering om mij hard in te zetten voor de Brugge Foundation is geïnspireerd vanuit een dagdagelijkse bewondering en verwondering van ons erfgoed. Na de passage van Jan Van Eyck in 1431 in Brugge is het epitheton “Brugensis” een synoniem voor artistieke kwaliteit op mondiaal niveau. En al die stille “stenen” monumentale getuigen moeten we koesteren. Oscar Wilde zei immers “ de enige plicht die we tegenover de geschiedenis hebben, is haar te herschrijven…. “ .

Guido Verhaeghe werd als buitengewoon bestuurslid opgenomen in de raad van bestuur van 15 juli 2020.

Peter De Wilde

Buitengewoon bestuurslid

Peter De Wilde studeerde Romaanse filologie aan de Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius Antwerpen. Later volgde hij een bijzondere licentie middeleeuwse studies aan de Katholieke Universiteit Leuven, alwaar hij in 2000 promoveerde tot doctor in de letteren en wijsbegeerte.

In oktober 2009 werd De Wilde aangesteld als administrateur-generaal van Toerisme Vlaanderen. Sinds 2017 is hij voorzitter van het Davidsfonds.
In september 2022 werd Peter De Wilde ook administrateur-generaal van het Agentschap Onroerend Erfgoed Vlaanderen.

Als administrateur-generaal van Toerisme Vlaanderen toont Peter De Wilde een bijzondere interesse in een zinvolle toekomst voor religieus erfgoed in Vlaanderen.
Hij initieerde daarom een aantal herbestemmingsprojecten rond dit thema, waarvan de herbestemming van de voormalige Sint-Godelieveabdij in Brugge het pilootproject is.
Gezien Toerisme Vlaanderen en Brugge Foundation nauw samenwerken in dit project, is zijn lidmaatschap als vertegenwoordiger van Toerisme Vlaanderen in het bestuur van Brugge Foundation een evidente keuze.

Peter De Wilde werd in zijn functie van CEO en vertegenwoordiger voor Toerisme Vlaanderen als buitengewoon bestuurslid opgenomen in de raad van bestuur van 18 december 2023.

Kristof Lataire

Plaatsvervangend buitengewoon bestuurslid

Kristof Lataire noemt zichzelf ‘toekomstverkenner’ van religieuze plekken. Samen met gemeenschappen gaat hij opzoek naar de toekomst van hun parochiekerk, klooster, abdij, kortom rijk religieus patrimonium dat vaak erfgoed is. Daarom richtte hij Kapittel op in 2018. Vandaag wil Kristof Lataire, in een wereld zoekend naar een nieuwe toekomst voor religieus patrimonium, een echte meerwaarde zijn. Hij brengt  mensen  rond dit complex vraagstuk samen, gaat in gesprek, doet onderzoek en deelt zijn expertise en ervaring. 

Bij Toerisme Vlaanderen is Kristof Lataire voormalig projectleider ‘Reizen naar Morgen’, programmaleider religieus erfgoed en huidig projectleider van het pilootproject ‘De Tuin van Heden’, de toekomstverkenning en herwaardering van Toerisme Vlaanderen van het voormalige Sint-Godelieveabdij en klooster Minderbroeders Kapucijnen, beiden in Brugge.

In die hoedanigheid treedt hij in het bestuursorgaan op als plaatsvervanger voor Peter De Wilde, CEO van Toerisme Vlaanderen.

Vragen en antwoorden

Brugge Foundation is een private erfgoedstichting.
De stichting is opgericht ter verwezenlijking van het volgend belangeloos doel: onroerend goed dat door zijn aard moeilijk een nieuwe zinvolle bestemming kan krijgen toch een aangepaste nieuwe invulling geven en zo veilig stellen voor de toekomst.
Het gaat dan altijd om panden en sites in Brugge met een socioculturele, historische, religieuze, architectonische en/of andere waarde.
Brugge Foundation wil dit erfgoed op een moderne manier aanwenden en herbestemmen met respect voor het karakter van de stad en voor ‘de geest van de plek’ zelf.

Brugge Foundation wil bestaande en sites een nieuwe, maatschappelijk verantwoorde bestemming geven; d.i. herbestemmen met een maatschappelijk relevant doel. De vernieuwde bestemming van een pand of site moet bijdragen aan het beter maken van de stad, voor de inwoners én voor de bezoekers.

Bij de start van onze stichting in 2015 werd een impuls gegeven door het Brugse schepencollege met fondsen van de dienst Stedenbeleid.
In 2019 ontvingen we een duolegaat dat ons toeliet om een eerste project te realiseren in de Sint-Godelieveabdij.
Inmiddels werkt Brugge Foundation volledig autonoom en verzamelt haar financiële middelen vooral via schenkingen en donaties. Ons geld komt dus grotendeels van private filantropie.

Letterlijk is ‘filantropie’ liefde voor de mensheid, in de zin van ‘zorgen voor’. Een filantroop is iemand die geeft (geld, goederen, diensten, tijd) zonder een tegenprestatie te verwachten.
Overigens omschrijft de Nederlandse fiscus filantropie als ‘het vrijwillig geven van geld, goederen of inzet door particulieren, bedrijven en fondsen voor het goede doel’.

De statuten zijn klassiek van opbouw, inhoud en vorm.
Het belangrijkste punt, wat ons betreft, is het belangeloos doel van Brugge Foundation. We streven geen winst na en willen door middel van onroerend erfgoed de stad beter en sterker maken voor haar inwoners en bezoekers.
Daarnaast voorzien de statuten dat een plek in de raad van bestuur onverenigbaar is met een politiek ambt, wat dat ambt ook is.

Onze statuten kan je hier downloaden
https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2020/11/19/20355754.pdf

Een stichting heeft geen leden of vennoten, de ‘finaliteit’ van een stichting is haar doel, erfgoed beheren en herbestemmen.
Dus neen, je wordt geen lid door jaarlijks lidgeld over te maken.

De stichting steunen kan door een zeer welkome gift te doen of door op een andere manier mee te werken aan het doel van de stichting.

De stichtingsakte werd op 23/11/15 voor notaris Van Damme verleden. Inmiddels zijn we al meerdere jaren actief in Brugge

https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2015/12/09/15171904.pdf

In het buitenland zijn geen initiatieven als dit op stedelijk niveau. Natuurlijk zijn er beroemde stichtingen zoals de National Trust die zich concentreert op restaureren, conserveren en beheren. In Nederland heb je de vereniging Hendrick de Keyser  die historische monumenten renoveert, conserveert en verhuurt, commercieel en privé.

Dat zijn allemaal nationale initiatieven. Voor zover wij konden achterhalen is Brugge Foundation de eerste private vereniging die onroerend erfgoedbeheer en herbestemming op stedelijk niveau wil uitvoeren. Het past in de groeiende beweging van steden en stedelijke beheerders die een grotere verantwoordelijkheid willen nemen.

Dat is net wat Brugge Foundation niet is. Brugge Foundation is een private stichting die haar eigen patrimonium moet opbouwen en beheren.
Een ontwikkelingsbedrijf daarentegen beheert het onroerend goed van een gemeente of stad, onroerend goed dat al aanwezig is en al dan niet erfgoedwaarde heeft.

Neen hoor, wij zijn er ons heel goed van bewust dat er meer is dat we niet weten dan wel. Daarom willen we, informeel en op ad-hoc-basis, andere mensen raadplegen. In een soort adviesgroepen proberen we dan mensen rond de tafel te krijgen die vanuit hun eigen specialisme naar een bepaald erfgoedproject kijken. Een arts, buur, tuinier of stadsgids ziet andere facetten en mogelijkheden dan, bijvoorbeeld, de architectuurhistoricus. Door gebruik te maken van die kennis hopen we waardevolle bestemmingen te vinden voor klassieke panden en sites.

De raad van bestuur bestaat in eerste instantie uit 7 mensen, inclusief de voorzitter. Het zijn allemaal mensen die begaan zijn met de toekomst van Brugge’s verleden en allen zijn ze specialisten in hun vakgebied.
Geen van de leden van de raad van bestuur bekleedt een politiek mandaat of is in dienst van de stad Brugge.

Niks, de statuten vermelden heel duidelijk dat de mandaten onbezoldigd zijn. Alle inzet voor Brugge Foundation is op vrijwillige basis.

https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2020/11/19/20355754.pdf

Vanzelfsprekend moet Brugge Foundation een regelmatige boekhouding voeren en worden de rekeningen jaarlijks gecontroleerd. We rekenen op een volwassen vorm van zelfcontrole van de bestuursleden en er is natuurlijk ook een procedure voorzien voor eventuele belangenconflicten. Onze boekhouding wordt opgemaakt door een lokaal accounting kantoor.
Jaarlijks wordt een jaarverslag en financiële balans neergelegd.

Op een heel klassieke manier; in de raad van bestuur worden de beslissingen in principe bij consensus genomen. Kan er geen overeenstemming worden bereikt, wordt er bij gewone meerderheid beslist. En bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Er is helemaal niks verkeerd met ‘Brugge Stichting’, integendeel. We hopen echter heel wat buitenlandse donoren aan te spreken en dan is ‘foundation’ gewoon een makkelijker manier om uit te leggen wat we doen. Wie ‘Foundation’ hoort, weet meteen ook dat er geen winstgevend karakter aan de organisatie zit.

Als we het hebben over maatschappelijk verantwoord herbestemmen, geeft dat al een richting aan onze projecten. Wij zijn ervan overtuigd dat we niet heel erg moeten focussen op één bepaalde doelgroep. Het spectrum van mogelijkheden is heel erg ruim en dan denken wij aan zorg, cultuur, sociaal werk, innovatie, cradle-to-cradle, groen in de stad, jeugdwerk, …

Natuurlijk kan dat; wat heeft u in gedachten? Dan gaan we met z’n allen rond tafel zitten, tasten de mogelijkheden en haalbaarheid af, zoeken extern advies.
Wanneer we ervan overtuigd zijn dat er een stevig draagvlak is voor het project, stappen we met een goed gestoffeerd dossier naar de raad van bestuur die de uiteindelijke beslissing neemt.

In eerste instantie verschillen die criteria niet van de investeringscriteria die commerciële bedrijven hanteren; alleen zit er hier een speciale twist aan.
Van belang zijn dus:

  • de inlooptijd: op welke termijn kan dit gerealiseerd worden?
  • de noodzakelijkheid: is de nood acuut of niet?
  • het investeringsbedrag: hoeveel is er nodig, wie kan wat aanreiken, is dat haalbaar?
  • innovatief karakter: brengen we iets nieuws bij of aan?
  • de locatie: is er in de onmiddellijke omgeving een bestaand alternatief?

en

  • wat is het maatschappelijk rendement of de ‘return on society (ROS)?

 

Gelukkig zijn er meer erfgoedverenigingen in Brugge.
Waar andere initiatieven zich concentreren op restauratie en conservatie, wil Brugge Foundation zich richten op behoud en delen. Wij zijn ervan overtuigd dat erfgoed nog aantrekkelijker wordt als het ook echt dagelijks gebruikt wordt, wanneer het levend erfgoed wordt.

Eigenlijk is herbestemming van alle tijden en in Brugge kregen de meeste historische gebouwen of panden een passende herbestemming. Zo kon dit erfgoed ook de eeuwen door behouden blijven en bijdragen tot de charme van de stad.
Denk maar aan het Sint-Janshospitaal dat al vanaf 1839 omgevormd werd tot Memlinc-museum.

Recenter werden enkele Brugse stadsdiensten ondergebracht in vroegere erfgoedpanden: het landhuis van het Brugse Vrije en het moederhuis van het voormalig Sint-Janshospitaal werden administratief centra, de vroegere hallenzalen worden gebruikt als tentoonstellings- en congresruimtes, de Ezelpoort is het huis van Anima Eterna geworden, de vroegere kantoren van de Administratie voor Wegen en Verkeer op de Markt zijn vandaag een interactief historisch museum.

Zo zijn er nog tal van voorbeelden, Brugge Foundation bouwt verder op een eeuwenlange traditie van verantwoord omgaan met stadsruimte. Ook hier staan we dus op de schouders van reuzen.