logo-Brugge-Foundation

Persconferentie opfrissingswerken aan de abdij op 6 februari 2019

PERSNOTA
ABDIJKERK VAN DE SINT-GODELIEVEABDIJ WORDT OPGEFRIST DOOR BRUGGE FOUNDATION.

Brugge Foundation werd opgericht met het doel zich in te zetten voor het behoud en beheer van moeilijk herbestembaar Brugs erfgoed, en voor het faciliteren van nieuwe passende bestemmingen in dit erfgoed. De private erfgoedstichting verzamelt haar financiële middelen via schenkingen, legaten en sponsoring.
In juni 2017 keurde het college van burgemeester en schepenen de “Gebruiksovereenkomst tussen stad Brugge en de stichting Brugge Foundation betreffende de ‘Godelieve-abdij’ goed. Hierin werden concrete samenwerkingsmodaliteiten bepaald.
Pas sinds de ondertekening van deze overeenkomst kan Brugge Foundation met recht ernstige contacten leggen en afspraken maken met potentiële gegadigden en/of toekomstige partners. Een proces van aftoetsen en wikken en wegen… Een proces dat tijd vraagt en langzaam resultaten oplevert…
Een aantal partners hebben aangegeven interesse te hebben om een project op  te zetten, zowel in de abdij als in de tuinen. Het is nu afwachten of zij elkaar, ons en de Stad, kunnen vinden en groeien naar een gezamenlijk gedragen project, en of zij de noodzakelijke financiën kunnen vrijmaken om het te realiseren.
Maar nog voor er een beslissing over de herbestemming is genomen, willen wij met Brugge Foundation investeren in de site met een ingreep die de toekomstige invulling ervan niet in de weg staat, maar deze integendeel nog aantrekkelijker maakt.

WAT? EEN GRONDIG ONDERHOUD EN OPFRISBEURT VOOR DE ABDIJKERK.
De kerk had dringend een opfrisbeurt nodig. Vervuiling van jaren gaf deze een trieste aanblik.
De wanden en gewelf krijgen hun frisse tweekleurig uitzicht terug. Het altaargeheel, het koorgestoelte en doksaal worden gereinigd en behandeld, de preekstoel wordt plaatselijk hersteld en geboend.
De oude vloeren worden terug vrijgemaakt en opgekuist zodat de oorspronkelijke tekening van zwart en witte tegels terug zichtbaar wordt.
Ook de verwarming, die vandaag niet meer naar behoren functioneert,  en de elektrische installaties moeten worden vernieuwd met energiezuiniger en esthetischer toestellen. Storende radiatoren worden weggenomen en vervangen door performantere exemplaren.
De kerk is een beschermd monument.  Daarom moet die opfrisbeurt door professionele ambachtslui gebeuren, onder het waakzame oog van de Vlaamse en Brugse onroerenderfgoeddiensten.
Wij willen deze kerk op termijn ook technisch uitrusten voor een meervoudig gebruik dat in overeenstemming is met het karakter van de plek. Daarom wordt ook overwogen om te investeren in multimedia infrastructuur.

WAT MOET DAT KOSTEN ? EN HOE MOETEN WE DAT BETALEN?
De werken zijn gestart midden januari en worden uitgevoerd met fondsen van Brugge Foundation.
De totale som van de werken wordt geraamd op 150.000€.
Brugge Foundation verzamelt haar financiële middelen via schenkingen, legaten en sponsoring. Heel wat schenkers hebben al bijgedragen aan de werking van Brugge Foundation. Zelfs al gaat het dan meestal om kleinere giften via de Koning Boudewijnstichting, elke bijdrage steunt de realisatie van onze doelstellingen.
Maar in de zomer van 2018 is het vooral het openvallen van het duo legaat De Meyere ten gunste van de Brugge Foundation die de stichting de kans geeft om althans een deel van de verkregen gelden concreet in te zetten voor de realisatie van een project ter valorisatie van de Godelieveabdij.
Dhr. Adrien De Meyere was ongehuwd en woonde de laatste jaren van zijn leven aan de Garenmarkt. Hij was een grote kunstminnaar en de zorg voor een nieuwe toekomst voor de Sint-Godelieveabdij lag hem nauw aan het hart. Het duolegaat was voor hem ook een ideaal middel, om naast de steun voor een goed doel, zijn nichtjes en neef, maximaal te bedelen… vrij van erfenislasten.  Deze werden in dit geval gedragen door Brugge Foundation die aangesteld was als hoofdlegataris. Na het betalen van alle erfenislasten van de wettige erfgenamen, blijft het verkregen legaat voldoende groot om huidig project waar te maken.

MET WIE? DE MAATSCHAPPELIJKE MEERWAARDE
Brugge Foundation heeft expliciet gekozen voor samenwerking met lokale bedrijven, liefst met een maatschappelijke of educatieve meerwaarde.
Het maatwerkbedrijf Foodstep kon overtuigd worden om dit project aan te gaan. Met grote inzet en deskundigheid wordt dit aangepakt vanaf de eerste dag: de eerste ontmantelingswerken, het opbergen van de waardevolle schilderijen, het beschermen van de waardevolle delen,  het dagenlang afwassen van de wanden en van het plafondgewelf, het herschilderen in twee tinten, met accentuering van de sierlijsten en beeldhouwwerken,… alles gebeurt met grote inzet en enthousiasme.

Het VTI Brugge, zevende jaar meubelrestauratie, zet zich al het ganse jaar in voor het zorgzaam onderhoud van het historisch meubilair in de abdij. In de kerk zullen zij het preekstoelmeubel plaatselijk herstellen en grondig reinigen en boenen. Zij zullen ook de oude zwart-wit bevloering in het koor terug vrijleggen.
VZW Camino sponsort de ontmanteling van het orgelmeubel, en het terugplaatsen ervan na de beëindiging. Dit gaat uiteraard gepaard met een grote onderhoudsbeurt van mechaniek en pijpen.
De verven worden geleverd door het Brugse Paintfactory aan bijzonder gunstige prijzen, de stellingen in kerk werden geplaatst door Devan Steigerbouw.
De elektriciteitswerken worden uitgevoerd door Michel Vandenbussche uit Sint-Michiels, de verwarming door bvba De Loof uit Beernem.

WAT IS DAN DE BOODSCHAP? DE OPROEP?
Wat Brugge Foundation hier vooral wil benadrukken is de symboolfunctie van dit project, nl. het aanwenden van giften, erfenissen en legaten voor een ‘goed doel’ in casu het Brugse erfgoed.  
Brugge Foundation wil vandaag reeds de kerk ruimer openstellen voor allerlei culturele doelen.  Met dit symboolproject vooral een ruimer publiek aanspreken en mogelijks nieuwe geïnteresseerde schenkers en sponsors over de brug halen.
Brugge Foundation wil, met dit project aantonen dat de haar geschonken middelen goed ingezet worden ten gunste van het Brugse erfgoed. Of het nu in deze abdij is, of op andere probleemsites in de stad, Brugge Foundation wenst verder financieel te groeien zodat haar inzet waardevol en structureel kan zijn. Zonder de steun van velen is dit niet mogelijk.
We danken dan ook alle persmensen aanwezig om vooral dit laatste dik in de verf te willen zetten zodat iedereen het weet, en misschien ook iets wil doen voor Brugge Foundation en het Brugse erfgoed.